X הוספה

יחיד וחברה > כבוד האדם

|

יחיד וחברה > היחס ל"אחר"

|

יחיד וחברה > זהות

|

יחיד וחברה > העם היהודי

|

אמונות ודעות > מידות וערכים

 

אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם - האומנם?

גבי ברזלי מרכז יעקב הרצוג

דף מספר 1 בסדרה בצלם אלוהים ברא אותו - מהות האדם. דפים נוספים בסדרה << >>

מהי 'סגולת עם ישראל'? האומנם קיים הבדל מהותי בין יהודי ללא יהודי? זוהי אחת השאלות הקשות והטעונות ביותר במסורת היהודית, והמחלוקת בה נמשכת מאז ומעולם. הלימוד שלפניכם מציע פירושים שונים ודעות מגוונות על אמירה טעונה זו.

גויים, גיור, גרות, יחס לאחר, כבוד האדם, עם סגולה, רות

  הנחיות למנחה
דף הלימוד מיועד ל: מבוגרים.
נדרש ידע קודם מועט לציבור הלומדים. משך הלימוד המומלץ: 2 שעות דף לימוד זה: מאושר ונבדק
הנחיות למנחה
 

יצרתם מעבר עמוד חדש. לחצו וגררו אותו למקום הרצוי בדף
ליצירת מעברי עמוד נוספים לחצו על כפתור 'הוספת מעבר עמוד' בתחתית הדף

אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם - האומנם?

תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף סא עמוד א

תניא וכן היה ר' שמעון בר יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל, שנאמר: "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" (יחזקאל לד,לא) אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.
תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף סא, עמוד א

טומאת אוהל - טומאה הנגרמת לאדם או לכלים כשהם נמצאים תחת גג אחד עם גוף מת, או כשגוף המת מאהיל עליהם, או כשהם מאהילים עליו.


מקור מקביל מצוי בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא דף קיד עמוד ב

אדם בצלם אלוהים

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל-הָאָרֶץ וּבְכָל-הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ.  וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ  זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם.
בראשית, פרק א, פסוקים כו-כז

חביב אדם שנברא בצלם

הוא (רבי עקיבא) היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם; חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר "כי בצלם אלוהים, עשה את האדם" (בראשית ט, ו).
משנה, מסכת אבות, פרק ג, משנה יז
המקורות שקראנו כעת הם מקורות היסוד ומהם התפצלו שתי עמדות מנוגדות כפי שנראה.
האם לדעתכם יש בין המקורות הללו הסכמה או סתירה?
מעבר עמוד

ר' שמואל די אוזידה

... ואפשר לי לומר כי אין הצלם הנאמר כאן על הצלם ותמונת תואר האדם, אשר הוא משונה בו מן הבעל חי, והשווה בו כל מין האנושי ואפילו בן נח, רק הצלם האמור כאן הוא צלם של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם, ... ועליו נאמר חביב אדם שנברא בצלם, כי צלם זה לא תמצא (אלא) רק בעם אשר יכונה בשם ישראל באמת ובצדקה. ... אחר כך שאלתי את החכם המפואר האלהי הרב רבי חיים וויטאל יצ"ו לבאר לי את דעתו בזה, אם בכלל חביב אדם שנברא בצלם נכנסים בני נח אם לאו. והשיב לי כי בוודאי שאין הרשעים בכלל ... ואחר שאדם הראשון נברא בצלם, כמו כן אחריו כל אדם ימשוך, דהיינו הקדושים והטהורים אשר בארץ המה, וכל עם בני ישראל... 

מדרש שמואל על מסכת אבות

רבי שמואל די אוזידה - ממקובלי צפת, יליד צפת, שנת 1540 לערך.

ר' אברהם יצחק הכהן קוק

ההבדל שבין הנשמה הישראלית, עצמיותה, מאווייה הפנימיים, שאיפתה, תכונתה ועמדתה, ובין נשמת הגויים כולם, לכל דרגותיהם, הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה, שבין האחרונים רק הבדל כמותי  נמצא, אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי.

אברהם יצחק הכהן קוק, אורות, עמ' קנו

הרב אברהם יצחק הכהן (הראי"ה) קוק - (1865 – 1935) רב, פוסק, מקובל, משורר והוגה דעות. מנהיגה הרוחני הבולט של הציונות הדתית.


על הבחנות מהותניות אחרות בין ישראל לגויים ראו שולחן ערוך יורה דעה סימן פא סעיף ז: חלב כותית כחלב ישראל, ומ"מ לא יניקו תינוק מן הכותית, אם אפשר בישראלית, דחלב כותית מטמטם הלב. וש"ך שם, סס"ק כו: ... שמטמטם הלב וגורם לו טבע רע.
מעבר עמוד

הרב שלמה אבינר: בחירת עם ישראל

אנו עם סגולה לא בגלל שקבלנו את התורה, אלא קבלנו את התורה מפני שאנו עם סגולה. כי "התורה מתאימה כל כך לטבענו הפנימי". "לאומה יש טבע מיוחד, אופי, פסיכולוגיה ציבורית, אופי אלוקי מיוחד, וריבונו של עולם הוא שיצר אומה מיוחדת זו – 'עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו'. יש הטוענים נגדנו שאנו "גזעניים", ותשובתנו היא […] אם גזענות פירושה שאנו שונים ועליונים מעמים אחרים, ומתוך כך מביאים ברכה לעמים אחרים – אזי, מודים אנו ששונים אנו מכל עם, לא מצד צבע העור, אלא מצד הטבע הנשמתי שלנו, והתורה היא תיאור התוכן הפנימי שלנו.

שלמה אבינר, בחירת עם ישראל,חוברת עטורי כהנים, עמ' 174 סיון תשנ"ט
© זכויות יוצרים שמורות למחבר

הר' שלמה אבינר - נולד ב-1943 בצרפת הכבושה. רבה של שכונה א' בישוב בית אל (בית אל א' לשעבר), ראש ישיבת עטרת כהנים בירושלים. מהאידאולוגים הבולטים של הציונות הדתית כיום, ומן הפעילים הבולטים בתחומים החברתיים של ציבור זה.
הרב אבינר רואה עצמו כתלמידו של הרב קוק. האם דבריו הם אכן המשך ישיר לדברי רבו?
כיצד מתייחסים הרב אבינר והרב קוק אל דעתו של ר' שמואל די אוזידה?

תוספות יום-טוב

חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה וכו' שנאמר "בצלם אלהים עשה את האדם" - ...ובכל אדם אמר ר' עקיבא. וכמו שהוא הראיה שממנו הביא, שהוא נאמר לבני נח לא לבני ישראל לבדם. ורצה ר"ע לזכות את כל אדם, אף לבני נח... ומעתה אני תמה למה זה רחקה הדרך מן המפרשים ולא רצו ללכת בה, לפרש דברי ר"ע שאמר מאמרו כלפי כל אדם, כי אם לישראל בלבד. ונסמכו במאמרם ז"ל: אתם קרויים אדם וכו'. והרי זה דרש על דרש. ובזה נכנסו בדוחק עניין הצלם ובפירוש הכתוב שהביא לראיה. אבל בעיני זו הדרך דרך סלולה ומרווחת, כי בא ר"ע להישיר לכל באי עולם ... להמשיך לבם אל רצון קונם וחפץ צורם, יזכרם לטובה. ושהם חביבים שנבראו בצלם .... כי זאת תורת האדם לעשות חוקי אלוהים ומשפטיו מצד אשר הוא צווה, כדברי הרמב"ם דהואיל שחבבו לבראו בצלמו, לכן מוטל עליו לעשות רצון קונו ...ולבני נח אמר ר"ע דבריו הללו...

פירוש תוספות יום טוב על מסכת אבות, פרק ג, משנה יז

בן נח - כינוי תלמודי לבני אדם שאינם יהודים.

תוספות יום טוב - רבי גרשון שאול יום-טוב ליפמן הלוי הלר ולרשטיין (1579 - 1654). נולד בפראג והיה מתלמידיו של המהר"ל מפראג. מגדולי חכמי אשכנז ופולין, רב ומחבר. בעל פירוש "תוספות יום טוב" על המשנה אשר על שמו הוא מכונה.

התוספות יום טוב כותב: "אני תמה למה זה רחקה הדרך מן המפרשים ולא רצו ללכת בה". מה דעתכם, מדוע נמנעו המפרשים מדרך זו?
מעבר עמוד

ר' ישראל ליפשיץ, תפארת ישראל:

אמר המפרש, וכיוון שהגענו לנושא זה נאמר בו דבר, שמצווה לפרסמו. שמימיי נתקשיתי במאמר זה של חז"ל ביבמות, שאומרים: "אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם". שקשה, וכי יעלה על הדעת שחז"ל יאמרו על עכו"ם, שיש לו צלם אלוהים כפי שבררנו, שיהיה נחשב רק כבהמה?!... ועוד, שאם כן יהיה כל מעשיהם מעשי בהמה, שאינה בעלת שכר ועונש, והרי זה סותר למה שידוע לנו שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא.
והרי גם לולא פה קדוש זה של חז"ל שאמרו לנו כן, כבר היינו יודעים דבר זה מצד השכל. שהרי צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ואנחנו רואים כמה מחסידיהם, שמלבד שמכירים יוצר בראשית ומאמינים בתורה הקדושה שהיא אלוהית, ועושים גמילות חסדים גם לישראל, וכמה מהן שהטיבו ביותר לכל באי עולם...
וכי יעלה על דעתך שכל המעשים הגדולים האלו לא ישולמו לעולם הבא לאחר הפרגוד? חס וחלילה! והרי הקב"ה אין מקפח שכר כל בריה...
עכ"פ קשה, שהרי זה פשוט שגם היותר חסיד שלהם אינו מטמא באוהל, מדלא נקרא אדם. וקשה מאוד, למה, והרי יש לו צלם אלהים, וגם צדיק וחסיד  במעשיו היה, ויש לו ג"כ חלק לעולם הבא. א"כ למה לא יקרא אדם?...
נמצא שיש לישראל ולאומות האחרות לכל אחד מעלה ייחודית. המעלה לאומות על ישראל, שהן בבחירתם החופשית ובכוח עצמן ממש עשו את עצמן. וזה ודאי יותר מעלה מאשר לישראל, שנמשכו בפאת ראשם בכוח אלוהים להשלמתן. ואין להם להחזיק טובה לעצמן. דמה שהפליא ה' להשלים אותן, יד ה' הייתה עמם בכל אלה, ורק בזכות אבותיהם.
אמנם אף על פי כן יש מעלה ייחודית גם כן לישראל, כי האומות על ידי מה שהשיגו, השיגו רק בכוח שכלם, לכן יש מצוות רבות בתורה שמרוממים מאד משכל האנושי, עדיין לא יעשום כי לא יבינום (עד אחרית הימים כשישפוך ה' רוחו על כל בשר). ועוד, שמשום שכל מה שהשיגו לא השיגו רק בשכל האנושי, לכן מי ומי מהם שהתרשל מלפתוח עיניו באורך הזמן, עדיין הוא שקוע בטינוף תועבות הראשונות, כי לא ידעו את ה' ואת תורתו לא הכירו. לא כן ישראל, הם שומרים כל חוקי התורה אף אותן שמלמעלה משכל האנושי...
לפי זה יש להם לישראל בעניין מעלתם והשלמתן דוגמא לאדם הראשון. שכל אדם כשבא לעולם הוא נברא חסר דעת עד שהזמן הלימוד והשכל יתפתחו קמטיהן לעשותו איש. לא כן אדם הראשון, בקומתו ובצביונו נברא (ר"ה יא א) ותיכף כשנפחו בו רוח חיים, היה לרוח מדברת בהשכל ודעת, יודע חיוביו כולם. וזה, מפני שהיה שווה במשפטיו עם ישראל, שהרי גם הוא היה יציר כפיו של הקב"ה בעצמו כמוהם.
ולפיכך, כל מקום שנאמר בתורה 'אדם', הכוונה רק על ישראל ... אבל שם אדם אין נאות להן [לאומות] שהם בטרחה רבה עשו את עצמן, ואין דומים בזה כלל לאדם הראשון. אבל כל מקום שכתיב 'בני אדם' גם אומות העולם בכלל, שכולן בניו ונכדיו של אדם הראשון הן כמונו. וכמו כן כל מקום שכתוב 'האדם' בהא הידיעה וודאי זה אינו שם של אדם הראשון, שהיה שם עצם פרטי שלו אדם.  דהרי כל שם עצם פרטי לא יבוא לעולם בהא הידיעה. ובכי האי גוונא וודאי גם האומות בכלל, שכולן הן בריות שכליות עם צלם אלוהים כמונו.
היוצא מדברינו שמה שנקרא רק הישראלי אדם אינו להם שם של שבח כל כך, רק מעיד עליהן שלא הם בעצמן קלפו הקליפה הגסה מהלב האטום, אלא בעבור שהיו כחומר ביד היוצר ברוך הוא.

פירוש תפארת ישראל על מסכת אבות, פרק ג, משנה יז (מעובד)

הרב ישראל ליפשיץ - בן הרב גדליה ליפשיץ (ה'תקמ"ב 1782 - דנצינג ה'תר"כ 1861). מגדולי חכמי אשכנז. רב בגרמניה ומחבר הפירוש "תפארת ישראל" על המשנה. נכדו של הרב ישראל ליפשיץ מסדר הגט מקליווא ואבי משפחת ליפשיץ. התפרסם בגדלותו בתורה ובסגפנותו. כיהן כאב"ד בדאנציג.

כיצד מיישב מחבר "תפארת ישראל" את הסתירות בין פשט המשנה במסכת אבות לבין ההלכה במסכת יבמות?
האם פירוש זה סביר בעיניכם?
   
תגובות (2 תגובות)
(יום שני 27 אוגוסט 2012)
סתירה בין משנה לגמרא או פסוק ביחזקאל .
מדוע אתם מבאים את המחלוקת כביכול של פשט המשנה במסכת אבות

(פרק ג משנה יד - <לא י"ז כפי שכתבתם בטעות > ) לבין מה שמופיע בגמרא במסכת יבמות  - מדוע לא לראות את הנאמר במסכת יבמות כפסוק מפורש  בספר יחזקאל "ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם " מה עוד שדברי רבי עקיבא נאמרו  על מי שנברא - והנשמה היחידה שנבראה היא רק של האדם הראשון כל שאר הנבראים הם רק תולדות. כמו כן ידועה אמרתו של ר' עקיבא "ואהבת לרעך כמוך " -רעך שהוא כמוך , 
(יום חמישי 06 ספטמבר 2012)
מי קרוי אדם
ראשית חשוב להעיר שמראה המקום של המשנה במסכת אבות הוא נכון, יש הבדלים בין הדפוס לבין כתבי יד במספור של המשניות, ולכן יש הבדל.

 

שנית, דבריך על הגמרא ועל הפסוק שהיא דורשת ועל ממרתו של ר' עקיבא, הם דרשה או פירוש אחד מבין כמה אפשרויות. גבי, שיצר את דף הלימוד מציע נדמה לי פירוש אחר, למרות שגם הפירוש שלך אפשרי.

מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו