X הוספה

מקור

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ה

 
 

רשות לכל אדם נתונה

 
 
רשות לכל אדם נתונה - אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. [...] אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כִּילַי [=קמצן] או שוֹעַ [=עשיר ונדיב] וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיִכְפֵּהוּ [=יכריח אותו] ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה [...] אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע... 
 
תגיות רמב"ם, בחירה חופשית
 
 
 
 
נוצר ע"י  

עמית אלון

  ב - 14/11/2010 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו