X הוספה

מקור

תפילת מוסף ליום הכיפורים, פיוט "סדר העבודה" בנוסח ספרד.

 
 

תפילת כהן גדול ביום הכיפורים

 
 
וכך היתה תפילתו של כהן גדול: יהי רצון מלפניך ה' אלו-הינו וא-לוהי אבותינו, שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל על עמך בית ישראל בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה, ואל יכנס לפניך תפילת עוברי דרכים לעניין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. ושלא יצטרכו עמך בית ישראל  בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר. שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. ושיתנו עצי השדה את תנובתם ולא יעדי עביד שלטן מדבית יהודה.
 
פרשנות והסברים
 פרשנות והסברים
  פיוט זה הוא חלק מיצירה פייטנית אנונימית ארוכה וקדומה מאוד, המתארת את עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. הפיוט נאמר בקהילות המזרח, והתקבל במאה השמונה עשרה גם בקהילות החסידים. בקהילות אלו תפס הפיוט את מקומו של הפיוט המקביל הנהוג בקהילות אשכנז 'אמיץ כח' לר' משולם בר' קלונימוס, העוסק אף הוא בסדר העבודה, שלשונו סתומה יותר.
אמירת סדר עבודת הכהן הגדול במסגרת חזרת הש"ץ על תפילת מוסף של יום הכיפורים הייתה נהוגה כבר בימי התלמוד (ראו בבלי, יומא לו ע"ב ושם נו ע"ב). בימי הגאונים ראו באמירה זו חובת היום, וכך נוצרה ספרות פייטנית שלמה סביב הסיפור המפורט והפרוזאי של סדר העבודה. אמירת סדר העבודה, בכל אחד מנוסחאותיו, נחשבת כתחליף לעבודה עצמה. שליח הציבור אמור להזדהות עם כוונות הכהן הגדול, עד כדי הזדהות עם הכפרה והווידוי. מסיבה זו בקהילות רבות לובש שליח הציבור בגדי לבן.
 
תגיות פיוט, פיוט ליום כיפור
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
גשם יוצר: רות קנאי, קולות
 
 
נוצר ע"י  

רות קנאי

  ב - 25/04/2013 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו