X הוספה

מקור

איכה רבה, פרשה א

 
 

מעשה ברבי יהושע שהיה מהלך בדרך. מצאוֹ אדם אחד שהיה מהלך בדרך, אמר לו, מה אתה עושה, אמר לו אני מהלך בדרך, אמר לו יפה אמרת שאתה מהלך בדרך שכבשוה ליסטים שכמותך. הלך משם יותר ומצא תינוק אחד יושב על פרשת דרכים. אמר לו איזו דרך קרובה לעיר? אמר לו זו קרובה ורחוקה וזו רחוקה וקרובה. הלך רבי יהושע בזו שקרובה ורחוקה, כיון שהגיע לעיר מצא גנות ופרדסים מוקפים לחומה וחזר אצל אותו תינוק ואמר לו, בני וכי זו דרך קרובה לעיר, אמר לו אתה הוא חכם של ישראל, לא כך אמרתי לך - שזו קרובה ורחוקה וזו רחוקה וקרובה. באותה שעה אמר ר' יהושע, אשריכם ישראל שכולכם חכמים מגדולכם ועד קטנכם.  הלך משם ומצא תינוק אחד ובידו כלי מכוסה, אמר לו מה בידך מכוסה בכלי זה? אמר אילו בעית אימא דתדע מה דאית עמי לא הות אמרה לי כסיתיה [=אילו רצתה אמי שתדע מה יש לי לא הייתה אומרת לי לכסותו], הלך משם יותר ומצא תינוק אחד. אמר לו, מימיה של עיר מה הן? אמר לו מה איכפת לך, השום והבצלים מרובין. כיון שנכנס לעיר מצא תינוקת עומדת ממלאה מן העין. אמר לה השקיני מים, אמרה ליה לך ולחמורך. כיון ששתה ופנה לילך, אמר לה בתי עשית כמעשה רבקה, אמרה ליה אני עשיתי כמעשה רבקה, ואתה לא עשית כמעשה אליעזר.

 
תגיות דרך, לסטים, תינוק, תינוקת
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
על פרשת דרכים יוצר: ליאורה אילון, קולות בנגב
 
 
נוצר ע"י  

ליאורה אילון

  ב - 23/06/2010 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו