X הוספה

מקור

מדרש תנחומא (ורשא) לפרשת לך לך, סימן ו'

 
 

מה בין בן ברית מלידה לגר

 
 
ילמדנו רבינו: גר שנתגייר ערב פסח כיצד אוכל פסחו? כך שנו רבותינו: בית שמאי אומרים טובל ואוכל פסחו לערב. א"ל רבי שמעון בן לקיש: חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני, למה ? שכל אותן אוכלוסין, אלולי שראו הקולות והלפידים וברקים וההרים רועשים וקול שופרות, לא קבלו עליהם מלכות שמים, וזה לא ראה אחד מכולם, ובא ומשלים עצמו להקב"ה וקבל עליו עול מלכות שמים, יש חביב מזה ?! 
 
תגיות גיור, גר, מעמד הר סיני
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
חשיפה : מפרקי אבות למעגלי שייכות יוצר: איתן גור אריה, מכון גנדל
 
 
נוצר ע"י  

איתן גור אריה

  ב - 12/09/2011 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו