X הוספה

מקור

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

 
 

מצווה לשמח חתן וכלה:

 
 
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו - עובר בחמשה קולות, שנאמר: [ירמיהו ל"ג] "קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות...". ואם משמחו מה שכרו? - אמר רבי יהושע בן לוי: זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות, שנאמר: [שמות י"ט] "ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקל שופר וגו' ויהי קול השפר וגו' והאלהים יעננו בקול"
 
פרשנות והסברים
 פרשנות והסברים
  רש"י: עובר בחמשה קולות - מזלזל בחמשה קולות שבירך בהן הקדוש ברוך הוא את ישראל.
 
תגיות כל הנהנה מסעודת חתן, לשמח חתן וכלה
 
 
דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה:
לשמח חתן וכלה - ריקוד האמת יוצר: אביטל אנגלברג, -
 
 
נוצר ע"י  

אביטל אנגלברג

  ב - 17/07/2011 מאושר

 


 
   
מצאתם מה שחיפשתם?
החומרים תורמים לכם? משמעותיים?
תרמו ל'מדרשת' וחזקו את הקול הייחודי של
האתר ברשת ובחברה הישראלית.
תרמו עכשיו